Pravidla kampaně Unipetrol lidem

1. Pořadatel
Pořadatelem kampaně „Unipetrol Lidem“ (dále jen „kampaň“) je společnost ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o., IČ 27597075, se sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ: 43670 (dále jen „pořadatel“). Kampaň je výzvou pro obyvatele měst Most a Litvínov (dále jen „účastníci“), kteří navrhují a volí projekty jak vylepšit a zpříjemnit každodenní život v jejich kraji.
 

2. Práva pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se kampaně. Pořadatel je zároveň oprávněn kampaň kdykoliv změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či přerušit.
 

3. Podmínky kampaně

Pořadatel stanoví pravidla kampaně na webových stránkách www.unipetrollidem.cz, které jsou hlavním komunikačním nástrojem kampaně (dále jen „webové stránky kampaně“). Pravidla jsou tvořena jak těmito pravidly, tak ostatním obsahem webových stránek kampaně.

4. Ochranné známky, autorské právo.
Pojmenování kampaně „Unipetrol Lidem“ a logo „Unipetrol Lidem“ jsou přihlášené ochranné známky pořadatele; jejich použití je možné jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Obsah webových stránek kampaně je chráněn právem autorským; jeho využití je možné jen s předchozím písemným souhlasem pořadatele.

 

5. Podmínky účasti

Účastníkem kampaně může být jakákoliv osoba, která akceptuje a splňuje pravidla kampaně.  
 

6. Pravidla podání návrhů projektů

Účastníci mohou podávat návrhy na obecně prospěšné projekty. Návrhy lze podávat do speciálních schránek, které jsou umístěny v městech Most a Litvínov na veřejných místech a v prostorách veřejně přístupných institucí, dále na vrátnici chemického areálu pořadatele na adrese Záluží 1, 436 70  Litvínov 7 a v tramvaji spojující Most s Litvínovem. Dále lze návrhy podat prostřednictvím SMS na číslo 736 304 031, vyplněním formuláře na www.unipetrollidem.cz nebo zasláním emailu na info@unipetrollidem.cz. Návrhy je možné podávat v termínu od 1.7.2019 do 14.9.2019. Počet návrhů na osobu není omezen.
Podáním návrhu účastník akceptuje, že z kampaně jsou zásadně vyloučeny návrhy, které jsou dle výlučného rozhodnutí pořadatele protizákonné, nemravné či jakkoliv neodpovědné. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně vyřadit návrhy tato pravidla porušující, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.
 

7. Pravidla hlasování

Z podaných návrhů vybere komise složená ze zástupců obou měst i společnosti ORLEN Unipetrol a.s. konkrétní projekty, které budou v termínu do 30.9.2019 publikovány a účastníci budou moci mezi projekty volit. Volba probíhá formou hlasování prostřednictvím schránek, které jsou umístěny v městech Most a Litvínov na veřejných místech a v prostorách veřejně přístupných institucí, dále na vrátnici chemického areálu pořadatele na adrese Záluží 1, 436 70  Litvínov 7 a v tramvaji spojující Most s Litvínovem. Dále lze hlasovat prostřednictvím SMS na číslo 736 304 031 nebo vyplněním formuláře na www.unipetrollidem.cz. Hlasovat je možné v termínu od 1.10.2019  do 31.12.2019. Každý účastník může přidělit pouze jeden hlas.
Do hlasování budou zařazeny pouze platné hlasy; pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti hlasů. Hlasy pro jednotlivé projekty budou průběžně sčítány. Konečný součet hlasů po skončení hlasování určí vybraný projekt. Výsledky hlasování budou zveřejněny nejpozději do 31.1.2020 na webových stránkách kampaně. 


8. Vyloučení účastníků z účasti na hlasování

Z hlasování jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nesplní pravidla hlasování nebo je poruší. Pořadatel je rovněž oprávněn rozhodnout o vyloučení všech účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že při hlasování uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky.
Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně: 

a) hlasování prostřednictvím uvedení více e-mailových adres patřících jedné fyzické osobě, 
b) hlasování, která byla prokazatelně odeslána pomocí automatizované služby (podle rozboru IP adresy, bloku IP adres, data a času a identifikace prohlížeče), která byla odeslána během krátkého časového intervalu z jedné IP adresy nebo ze shodného bloku IP adres, která byla odesílána v pravidelných časových intervalech, které se blíží nastaveným limitům, 
c) hlasování, která byla odeslána z neidentifikovatelných IP adres nebo IP adres anonymizačních služeb, 
d) použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace,
e) účast jménem třetí osoby (s i bez jeho vědomí). 

Účastníci, jejichž údaje budou vyplněné v rozporu s pravidly hlasování či budou obsahovat nepravdivé informace, budou z hlasování vyřazeni. Zjistí-li nebo bude-li se pořadatel domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení pravidel hlasování účastníkem, je pořadatel oprávněn takového účastníka vyřadit z hlasování.

 

9. Vyloučení odpovědnosti za škody 

Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické poruchy a výpadky a funkčnost telekomunikačních a internetových sítí a s tím související nedoručení příslušného hlasu. Dále pak neodpovídá za škody, které vzniknou účastí na podání návrhu projektů a hlasování.  
 

10. Osobní údaje

Podrobné informace o zpracování osobních údajů souvisejících s kampaní jsou dostupné na webových stránkách kampaně

 

11. Všeobecné podmínky 

Účastí v hlasování vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly hlasování a zavazuje se je plně dodržovat.  Pořadatel není vůči účastníkům kampaně nijak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv plnění ze strany pořadatele.
Pořadatel je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla hlasování či akci pozastavit, odvolat, zrušit, jednostranně změnit nebo doplnit.